לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

השאירו את הפרטים:


  דו"ח רווח והפסד, דו"ח תזרים מזומנים וההבדלים ביניהם

  הקדמה:

  לא פעם אנו שומעים על כך שהעסק ריווחי אבל חיים בתחושה שאין לנו כסף, ומצד שני ישנם מצבים שבהם יש לנו כסף בחשבון הבנק אבל כשאנו בוחנים את דוח רווח והפסד של העסק אנו מגלים שהתוצאה העסקית היא הפסד.

  בנוסף, בשנים האחרונות, סוגי עסקים בעיקר קטנים אך לא רק עברו להוציא חשבוניות לפי בסיס מזומן, כלומר על פי המועד בו הם מקבלים את התמורה בשווי מזומן. זאת כדי להימנע מתשלום מס הכנסה ומע"מ לפני קבלת התמורה. ועדיין, דוח רווח והפסד גם בעסקים המדווחים לפי בסיס מזומן (למעשה בסיס מזומן מעורב), שונה מניהול תזרים מזומנים טהור.

  שני הדוחות, הן דוח רווח והפסד והן דוח תזרים מזומנים מאוד חשובים לעסק. ניתן לערוך אותם בגין תקופה מסוימת (שנה קלנדרית אך לא רק) אך בעת עריכת תכנית עסקית או עסקים המנהלים בקרה כספית נאותה יערכו אותם גם בגין תקופות רלוונטיות בעתיד.  לכל אחד חשיבות אחרת. לכן חשוב להבין את שניהם אך גם את ההבדלים ביניהם.

  במאמר הזה ננסה לעשות קצת סדר בדברים.

  מהו דו"ח רווח והפסד ומהו דוח תזרים מזומנים?

  דוח רווח והפסד כולל את הכנסות העסק על בסיס חשבוניות המס שהעסק הוציא והתאמות חשבונאיות שנעשות בדרך כלל בסוף תקופת הדיווח, כל זאת בניכוי הוצאות העסק בהתאם למסמכים שהתקבלו. ומה מועד ההכנסה של העסק?

  לכאורה ישנם שלושה מועדים בהם ניתן להכיר בהכנסה של העסק.

  1. כאשר נחתם חוזה או מתקבלת הזמנה מחייבת.
  2. כאשר העסק מספק ללקוח את המוצר ו/או את מהות השרות.
  3. כאשר העסק מקבל את התמורה במזומן או בשווי מזומן (מזומן, שיק מזומן, העברה בנקאית, במועד פירעון שיק דחוי וכו').

  הגישה החשבונאית המקובלת היא הכרה בהכנסה במועד אספקת המוצר ו/או השרות ללקוח (בסיס מצטבר), אך בשנים האחרונות הרשויות מתירות בעיקר לעסקים קטנים וללא מלאי לרשום את ההכנסה במועד התקבול במזומן, זאת כדי שהעסק לא ישלם מע"מ לפני קבלת התמורה וכדי שהעסק יהיה בטוח בהכנסה בעת רישומה.

  מועד חתימת החוזה או קבלת הזמנה מחייבת אינו מקובל כמועד ההכרה בהכנסה אך בעת עריכת דוח רווח והפסד עתידי מקובל להתחשב בהזמנות ובחוזים עתידיים במידה ויש בהם לשנות מהותית את תוצאות פעילות העסק לעומת העבר.

  דוח תזרים מזומנים לעומת זאת מסכם את תקבולי העסק בפועל במזומן ו/או שווי מזומן בניכוי הוצאות העסק בפועל גם כן במזומן ו/או שווי מזומן.

  לפני שננסה להבין את החשיבות השונה של שני הדוחות ננסה לתאר הבדלים בין שני הדוחות:

  הבדלים בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים –

  מע"מ –

  דוח רווח והפסד כולל את הוצאות והכנסות העסק ללא מע"מ. דוח תזרים מזומנים כולל את התקבולים מהלקוחות והתשלומים לספקים כשהם כוללים את המע"מ הנלווה להוצאות וההכנסות.

  תנאי תשלום –

  דוח רווח והפסד כולל את הכנסות והוצאות העסק לפי מועד העסקה. במידה והתשלום הנלווה לעסק כולל אשראי למשל של שלושה חודשים, ההכנסה ו/או ההוצאה ירשמו היום בדוח רווח והפסד אבל התשלום או התקבול ירשמו רק אחרי שלושה חודשים.

  נסייג כלל זה שכן כאמור קודם, בעסקים העורכים דוחות רווח והפסד לפי בסיס מזומנים ההכנסות וההוצאות ירשמו גם כן אחרי שלושה חודשים.

  רכישת מלאי לעסק –

  רכישת מלאי אינה מהווה הוצאה בדוח רווח והפסד. רכישת המלאי תהפוך להוצאה עם מכירת המלאי ויצירת הכנסה ממנו. לכן גידול במלאי לא ישנה את התוצאה העסקית של העסק. לעומת זאת התשלום עבור המלאי ירשם בתזרים המזומנים.

  בעסקים בהם יש מלאי מקובל שדוח רווח והפסד יעשה לפי בסיס מצטבר ולא לפי בסיס מזומן. זאת הן לפי כללי חשבונאות מקובלים והן לפי עקרונות מיסוי של מס הכנסה. לעניין מע"מ יתכן ויהיה מלאי בעסק אך הוא יוציא חשבוניות מס ללקוחות לפי בסיס מזומנים. ועדיין הן הדוח החשבונאי בסוף השנה והן הדוח למס הכנסה אמורים להיערך לפי בסיס מצטבר.

  קבלת אשראי ופרעון אשראי –

  קבלת אשראי ופירעון אשראי לא ירשמו בדוחות רווח והפסד (תירשם הריבית הנלווית לאשראי ואולם לא האשראי עצמו). בדוח תזרים מזומנים ירשם תקבול מקבלת אשראי ותשלום מפירעון אשראי.

  רכישת רכוש קבוע ורישום הוצאות פחת –

  רכישת רכוש קבוע תירשם כתשלום לעיתים משמעותי בדוח תזרים מזומנים. בדוח רווח והפסד הרכישה עצמה לא תירשם. גם לא בדוח רווח והפסד לפי בסיס מזומנים. עלות רכישת הרכוש קבוע תירשם לאורך תקופת השימוש המשוערת בנכס תחת סעיף הוצאות פחת. סעיף פחת אם כן יכלל בדוח רווח והפסד אך לא יכלל בדוח תזרים המזומנים הואיל והוא מהווה סעיף חשבונאי בלבד.

  השקעות ומשיכות בעל העסק –

  השקעה של בעל העסק בעסק תירשם בדוח תזרים מזומנים. היא אינה מהווה הכנסה או הוצאה עסקית של העסק. כאשר בעל העסק מזרים כספים לעסק שלו יכולה להיווצר אשליה שיש בעסק הרבה כסף וכי הוא ריווחי גם כשאלה אינם פני הדברים. כנ"ל אבל הפוך במצב שבעל העסק מושך כספים מהעסק שלו. מכיוון שבעל העסק, בוודאי כשמדובר בעסק פרטי יכול לעשות כרצונו בעסק שלו, בשל צרכים פרטיים הוא יכול למשוך כספים מהעסק שלו מעבר ליכולות העסק. כך יתכן שהעסק יהיה רווחי אבל לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו.

  הוצאות והכנסות פרטיות –

  הוצאות והכנסות פרטיות אינן מהוות חלק מדוח רווח והפסד. לעומת זאת תנועות כספיות פרטיות לטובת העסק או לחליפין משיכות כספים מהעסק לצרכים פרטיים ירשמו בדוח תזרים מזומנים. בשל האמור גם בסעיף הקודם ובעיקר בעסקים שאינם חברות ושהם בבעלות בעל עסק יחיד ישנם בעלי עסקים הנוהגים לערוך תחזית תזרים מזומנים הכוללת גם את תזרים המזומנים המשפחתי גם אם הם שומרים על היכולת לנתח את תזרים המזומנים הן הנובע מהעסק והן הנובע מההתנהגות הפרטית כל אחד בנפרד.

  המשמעות השונה של שני הדוחות ומדוע שניהם חשובים?

  שני הדוחות מאוד חשובים לניהול העסק וחובה להקפיד לנהלם ולהיות במעקב על שניהם. יחד עם זאת, ובשל ההבדלים ביניהם לכל אחד חשיבות שונה עם כי ביחד הם משלימים את הניהול הפיננסי של העסק.

  דוח רווח והפסד:

  דוח רווח והפסד הוא כלי חשוב המהווה מראה לתוצאות העסקיות של העסק. על פי כלי זה נדע האם העסק מרוויח או מפסיד וכן את המגמות של העסק. כאשר העסק מפסיד חובה לבדוק את הסיבות להפסד ולקבל החלטות בעקבות אותה בדיקה. למעשה, לעסק מפסיד אין זכות קיום לאורך זמן. הפסד של העסק יכול להצביע על נסיבות זמניות שאינן תלויות בעסק (למשל בתקופת הקורונה עסקים בתחומים מסוימים הפסידו אך היה ברור שעם היציאה מהקורונה הסיבה להפסד תעלם), על נסיבות זמניות עקב החלטות ניהוליות של העסק (למשל השקעה בהוצאות שיווק, רה ארגון של העסק, רענון בכוח אדם וכו') כל אלו יביאו תוצאות בהמשך. אבל יתכן והעסק מפסיד לא בגלל נסיבות זמניות וכאמור חובה על בעליו/מנהליו לערוך את השינויים הדרושים כדי לעבור מהפסד לרווח. 

  דוח תזרים מזומנים:

  דוח תזרים מזומנים הוא כלי חשוב מאוד לתכנון ההתנהלות הכספית של העסק. מטרתו להבטיח את העמידה בהתחייבויות העסק ובמסגרות האשראי. בעזרת דוח תזרים המזומנים העסק יוכל להתארגן במצבים בהם התזרים הוא שלילי ולנסות להגביר את הגבייה, להגדיל את מסגרת האשראי או לגייס אשראי נוסף וכל זאת כדי לעמוד בהתחייבויותיו.

  מצד שני דוח תזרים המזומנים יאפשר לנו במצבים בהם הוא חיובי להשקיע כספים חיוניים בעסק או באפיקי השקעה שיניבו תשואה לכספים שהעסק צבר.

  סיכום:

  אחרי שהבנו את ההבדלים בין הדוחות וגם את החשיבות של שניהם, ואחרי שהבנו שעסק רווחי יכול להיות בעל תזרים מזומנים שלילי והפוך, חובה עלינו להשתמש בשני הכלים האלו בהיותם משלימים זה את זה והואיל והמעקב אחריהם יכול להיות חיוני לקיומו של העסק ולהצלחתו.

  אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו ולהסתייע בנו בכל שאלה בנושא.

  שלכם,

  רואה חשבון אבי וידן

  מעוניינים לקחת שליטה על העסק שלכם?

  צור איתנו קשר

  למה אנחנו?

  זמינות

  יחס אישי

  הגינות

  דיוק

  אמינות

  לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

  השאירו את הפרטים:


   אולי יעניין אתכם גם

   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים
   דילוג לתוכן