משרד רו"ח וידן ושות

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מאת אבי וידן רואה חשבון, M.B.A  מינהל עסקים


הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

החובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות הוסדרה בעבר בצו הרחבה שנחתם בחודש אוקטובר 1997 (להלן – הצו), שהותיר הרבה מקום לפרשנות משפטית בסיטואציות מסויימות, שחלקן נשארו פתוחות לפרשנות וחלקן נפתרו במסגרת פסיקת בתי הדין לעבודה.

ביום 17.5.2001 פורסם חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן – החוק) שהחליף מיום 1.6.2001 את צו ההרחבה שחל בנושא משנת 1997.  

על פי החוק האמור:

1. הודעה בכתב:

מעביד המבקש לפטר או עובד ועובד המבקש להתפטר יתנו בכתב לצד השני הודעה על הפיטורים או ההתפטרות. ההודעה תציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

2. הזכאות לימי הודעה המוקדמת, כלומר ימים בהם העובד ימשיך לעובד למרות ההודעה על פיטורין או התפטרות:

א. עובד במשכורת:

א. במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד בשל כל חודש עבודה.

ב.  מהחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה. לדוגמא, עובד שעבד שמונה חדשים יהיה זכאי לאחד עשה ימי הודעה מוקדמת.

ג. לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים.

ב. עובד בשכר:

א. במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום אחד בגין כל חודש עבודה.

ב. במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה. כך לדוגמא מי שעבד שנה וארבעה חודשים יהיה זכאי ל-16 ימי הודעה מוקדמת.

ג. במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה. כך לדוגמא מי שעבד שנתיים וחמישה חודשים יהיה זכאי ל-23 ימי הודעה מוקדמת.

ד. לאחר שנת עבודתו השלישית – חודש ימים.

3. פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת: 

מעביד או עובד שלא נתנו הודעה מוקדמת בהתאם לחוק לצד השני, מחויבים במתן פיצוי בגובה השכר הרגיל של העובד לתקופת שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

4. השכר הרגיל לעניין החוק:

שכר העבודה לצורך תשלום דמי הודעה מוקדמת במידה והעובד אינו ממשיך לעובד כרגיל יהיה שכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים להם הוא זכאי (ובמידה ואינו זכאי במידה והיה זכאי).

5. חריגים לחוק:

החובה לתת הודעה מוקדמת לא תחול בנסיבות בהם אין לדרוש מהעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת (למשל במקרים של התעללות בעובד)  או בנסיבות בהן העובד לא זכאי לפיצויי פיטורין (למשל כשגנב מהעסק). בית המשפט כבר פסק על מקרים בהם הוא קבע שלא ניתן היה לדרוש מהמעביד להעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת אך לא שלל את כל פיצויי הפיטורין.

 הערות נוספות:

  1. ע"פ הפסיקה לא ניתן לחפוף בין החופשה השנתית לתקופת ההודעה המוקדמת. כלומר מעביד המעוניין לא להעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת יצטרך לשלם לו הן את פדיון ימי החופשה שנצברו והן את הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
  2. על פי פסיקה של בית המשפט, הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת חייב בביטוח לאומי מצד אחד ומצד שני נחשב כחלק מתקופה האכשרה המזכה בדמי אבטלה.
  3. על פי הפסיקה, גם עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילדה, חייבת במתן הודעה מוקדמת והיא אינה נכללת בחריגים לחוק.

שתפו:

מאמרים נוספים

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. 

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לדמי בידוד היא רטרואקטיבית מיום 1.7.2021, ועד ליום 31.5.2022, ותלויה בדיווח בזמן אמת למשרד הבריאות. לפרטים והגשת הבקשה: https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx כזכור הזכאות לדמי בידוד לעצמאיים שחלו בקורונה (להבדיל מבידוד עקב סיבות אחרות) מתייחסת לתקופה 21.12.21 ועד 14.2.22 בלבד. בעלי שליטה מהווים שכירים לצורך

הארכת המועד לדיווח למע"מ בגין חודש מרץ 2022

רשות המיסים האריכה את המועד לדיווח מע"מ באופן מקוון בגין חודש פברואר עד ליום 23 במרץ. ההארכה רלוונטית לעוסקים המדווחים דיווח מקוון שאינו דיווח מפורט הואיל והעוסקים החייבים בדיווח מפורט ו/או המדווחים באופן מפורט זכאים לדווח עד ה – 23 באופן קבוע.ההארכה ניתנה בשל קשיים בדיווח במערכת המייצגים של מס הכנסה.

צרו קשר

גלילה למעלה