משרד רו"ח וידן ושות

מי רשאי לדווח לפי בסיס מזומן ?

–>

עוסקים הרשאים לדווח לפי בסיס מזומן למע"מ

מאת: אבי וידן רואה חשבון A.B.M מינהל עסקים

תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ) הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ. עוסקים אלו יכולים להוציא חשבונית עסקה בלבד בעת ביצוע העסקה של המכר או מתן השירות, וקבלה בעת קבלת תקבול דחוי (בשקים עתידיים או בכרטיסי אשראי) ואת חשבונית המס להוציא עד 14 יום ממועד הפירעון הנקוב של התקבול הדחוי ממש כפי שאם התקבל תקבול שאינו דחוי ניתן להוציא בגינו את חשבונית המס גם כן עד 14 יום ממועד קבלתו.

התיקון הרחיב למעשה את האפשרות לשלם את  המע"מ רק לאחר שהתקבול בגין העסקה התקבל בפועל ובכך הוא הקל מאוד על ציבור העוסקים.

כמו כן בתיקון 42 לחוק מע"מ נוסף סעיף 47(א1) לחוק הקובע כי אסור לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן, לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר שלושה חודשים או קנס בסך של 9,600 ש"ח. 

להלן רשימת העוסקים והעסקאות הנהנים מדיווח על בסיס מזומן למע"מ:

1.   יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא נמוך מסך 3,800,000 ₪ והם אינם מעסיקים יותר מ – 17 עובדים.

2.   עסקאות של מכירת טובין (נכסים כולל נכסים לא מוחשיים אך לא כולל מקרקעין וזכויות במקרקעין) בידי עוסקים שמחזור הכנסותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על שני מיליון ₪.

3.   נותני שירותים שמחזור הכנסותיהם לא כולל מע"מ אינו עולה על סך  15 מיליון ₪  בשנה.

4.   קבלנים (העוסקים בעסקאות מקרקעין ו/או בעבודות בנייה) לגבי תקבולים המתקבלים לפני מסירת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו ו/או לפני גמר עבודות הבנייה לקונה.

5.   בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים. ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.

6.   רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, מתווכי מקרקעין ומתווכי רכב ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.

7, מכירת מנויים לעיתון, ספרים, כתבי עת, קבצים ועדכונים שלהם או מופעים ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.

8.   עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).

9. בעסקאות של השכרת נכסים. 

10. בעסקאות של מתן אשראי.

יש לשים לב:

  • כדי שאכן בעלי העסקים שנמנו פה ייהנו מזכאותם לשלם מע"מ רק לאחר קבלת התמורה במזומן, עליהם להימנע מהוצאת חשבונית מס לפני קבלת התמורה האמורה.
  • כללי הדיווח לפי בסיס מזומן על פי מע"מ שונים מכללי הדיווח לעניין מס הכנסה. לעניין מס הכנסה מי שיש להם מלאי עסקי (יצרנים, סיטונאים וקמעונאיים ואחרים) חייבים בדיווח לפי בסיס מצטבר גם אם כפי שצוין פה הם זכאים לדווח למע"מ על פי בסיס מזומן ולכן יהיה צורך לתאם בין הדיווח השוטף לצורך מע"מ לבין הדוח שיוגש בסוף השנה למס הכנסה.

שתפו:

מאמרים נוספים

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. 

נפתחה האפשרות להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד עבור עצמאים מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות לדמי בידוד היא רטרואקטיבית מיום 1.7.2021, ועד ליום 31.5.2022, ותלויה בדיווח בזמן אמת למשרד הבריאות. לפרטים והגשת הבקשה: https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx כזכור הזכאות לדמי בידוד לעצמאיים שחלו בקורונה (להבדיל מבידוד עקב סיבות אחרות) מתייחסת לתקופה 21.12.21 ועד 14.2.22 בלבד. בעלי שליטה מהווים שכירים לצורך

הארכת המועד לדיווח למע"מ בגין חודש מרץ 2022

רשות המיסים האריכה את המועד לדיווח מע"מ באופן מקוון בגין חודש פברואר עד ליום 23 במרץ. ההארכה רלוונטית לעוסקים המדווחים דיווח מקוון שאינו דיווח מפורט הואיל והעוסקים החייבים בדיווח מפורט ו/או המדווחים באופן מפורט זכאים לדווח עד ה – 23 באופן קבוע.ההארכה ניתנה בשל קשיים בדיווח במערכת המייצגים של מס הכנסה.

צרו קשר

גלילה למעלה