לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

השאירו את הפרטים:


  מס ערך מוסף וניכוי מס תשומות

  מאת אבי וידן רואה חשבון, M.B.A  מינהל עסקים

  לא פעם עולה השאלה אל מול משרדנו כיצד חושב המע"מ ומדוע הוא נמוך מסכום ההוצאות כשהן מוכפלות בשיעור המע"מ (כיום 17 אחוז). במאמר זה נפרט איזה הוצאות אינן מוכרות למע"מ בחלקן או במלואן, איזה הוצאות אינן כוללות מע"מ בדרך כלל וכללים וסכומים נוספים על פי החוק והתקנות.

  שיעור המע"מ מסך התמורה:

  סך התמורה כוללת מע"מ. שיעור המע"מ מסך התמורה אינו שיעור המע"מ הרשמי. אם המחיר הוא 100 ₪ כולל מע"מ, הרי שהמע"מ שכלול בו לא יהיה 17 ₪ (תחת הנחה של שיעור מע"מ של 17% החל בשנים האחרונות) אלא 14 ₪ ו-53 אגורות לפי החישוב של 100 כפול 17 חלקי 117. הדוגמא ברורה יותר בהתייחס למחיר של 117 ₪ כולל מע"מ. היחס בין המע"מ בסך 17 ₪ לסכום כולל מע"מ בסך 117 ₪ הוא 14.53%. 17% הינו יחס לסכום לפני מע"מ (100 ₪).

  עוסק שנרשם במע"מ רשאי לנכות מע"מ תשומות כנגד חשבונית מס מקור של עוסק מורשה:

  כתוצאה מהאמור לעיל לא ניתן לנכות מע"מ בין השאר:

  • מעסקאות עם עוסק פטור.
  • מקניות וקבלת שירותים מאנשים פרטיים.
  • מעסקאות עם עוסק מורשה שלא נתקבלה בגינן חשבונית מס מקור ו/או שהמסמך המצוי בגינן הוא חשבונית עסקה, קבלה, שובר קופה, הסכם או כל מסמך אחר.
  • מחשבוניות מס בגין הוצאות מלפני רישום העסק אלא אם ניתן לכך אישור על ידי מע"מ.

  עסקאות שאין עליהן מע"מ או שחל עליהן מע"מ אפס:

  בכזה מצב לא ניתן לנכות מע"מ על אף שמתקבלת חשבונית מס מקור מעוסק מורשה. בין השאר מדובר ב:

  • הוצאות נסיעה לחו"ל כולל כרטיסי טיסה.
  • קניית פרות וירקות.
  • הובלת סחורה לחו"ל.

  אין מע"מ בעסקאות של מוסדות ללא כוונת רווח ומוסדות כספיים:

  המע"מ המוטל על מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח אינו מוטל על עסקאותיהם אלא בדרכים אחרות (מס שכר ומס רווח). כתוצאה מכך לא כלול מע"מ בהוצאות שמקורן במוסדות כספיים ומלכרים ובהם:

  • ביטוחים.
  • ארנונה.
  • הוצאות בנקים.
  • אגרות.
  • דמי חבר לעמותות וגופים ציבוריים.

  הוצאות שהמע"מ בגינן אינו מוכר ע"פ תקנות מס ערך מוסף התשל"ו – 1976:

  • רכישת רכב פרטי (המוגדר רכב עד 3.5 טון) למעט רכישה בידי מי שעיקר עסקו מכירת רכב לרבות רכב משומש אם הוא מיועד למכירה בלבד, אם הוא משמש בלבד ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה, להשכרה רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב, להסעת נוסעים במהלך העסק בידי מי שעסקו הסעת נוסעים ולסיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאלה.
  • רכישה או בנייה של דירת המגורים או חלק ממנה.
  • טובות הנאה לעובדים, מנהלים ובעלי העסק וכן בעלי משפחתם כולל מתנות, ארוחות, דיור ובידור.
  • אירוח פרט להוצאות אירוח אדם מחוץ לארץ.
  • מס תשומות ששולם על יבוא טובין על פי רשימון יבוא הרשום על שמו של סוכן ליבוא אישי אם הם מיובאים עבור יחידים.
  • הוצאות מעורבות, כלומר שהן בחלקן פרטיות. אם ניתן לייחס את החלק היחסי הפרטי, מע"מ התשומות בגינו לא יוכר. במידה ולא ועיקר ההוצאה היא עיסקית ניתן יהיה לנכות שני שליש מהמע"מ (כלומר שליש לא יוכר), במידה ועיקר ההוצאה היא פרטית יוכר רק רבע מהמע"מ (כלומר שלושה רבעים לא יוכרו). מע"מ קבע בהוראות שפרסם כי הוצאות רכב כולל אופנוע והוצאות טלפון נייד הן הוצאות שמקובל שחלק מהן מהווה הוצאה פרטית אם לא הוכח אחרת.

  הגבלה בתקופת הדיווח בגין מע"מ תשומות:

  ניתן לקזז מע"מ תשומות הכלול בחשבונית מס מקור שהוצאה כדין על ידי עוסק מורשה עד שישה חודשים ממועד הוצאתה (סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסך התשל"ו – 1975). יחד עם זאת על פי סעיף 116(א1) לאותו החוק מנהל מע"מ רשאי להאריך את התקופה האמורה בשמונה עשר חודשים נוספים (כלומר עד שנתיים). כן הוא רשאי להאריך את התקופה האמורה בחמש שנים אך כאן מנהל מע"מ יצטרך לנמק את החלטתו והיא מותרת לו רק בנסיבות מיוחדות ואם הוכח שאי דרישת המע"מ לא נבעה מרשלנות.

  על החשבונית מס להיות על שם דורש מע"מ התשומות:

  כלומר לא ניתן להכיר במע"מ הכלול בחשבונית מס אפילו אם היא מקור והוצאה כחוק אם אינה על שם העוסק. יחד עם זאת ע"פ סעיף 12ג לתקנות מע"מ התשל"ו – 1976, רשאי המנהל להכיר לצורך ניכוי מס תשומות, בחשבונית מס שהוצאה לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני שלא על שמם, אם הוכח להנחת דעתו, כי התשומות שימשו לצרכי עסקם ומס התשומות הוא בעד טלפון, מים, גז, חשמל או הוצאות כיוצא באלה.

  כמו כן ע"פ סעיף 40א לחוק מע"מ התשל"ו – 1975 תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, אם הוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו אף אם חשבונית המס, רשימון היבוא או מסמך אחר שאושר הוצאו על שם העוסק.

  סכומים ושיעורים במע"מ המעודכנים נכון לשנת 2021:

  • מחזור עסקאות שנתי של עוסק פטור מוגבל לסך 99,893 ₪.
  • ניתן להגיש דוח תקופתי בבנק שיש בו בקשה להחזר עד סך 18,457 ₪ (מעל לסכום זה יש להגיש את הבקשה בתחנת מע"מ או באמצעות דוח מפורט ובצרוף פירוט ומסמכים בתנאים מסוימים).
  • מחזור קובע לתקופת דיווח (חד או דו חודשי) – 1,520,000 ₪.
  • קנס פיגורים: 0.2% מסכום המס שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו.
  • קנס בשל אי תשלום במועד: רבע אחוז לכל שבוע או חלק ממנו לחצי השנה הראשונה ולאחר מכן חצי אחוז לכל שבוע או חלק ממנו.
  • קנס על איחור בהגשת דוח: 214 ₪.
  • חייב במס חייב לדרוש חשבונית מס מהמוכר החל מסך 308 ₪.

  מעוניינים לקחת שליטה על העסק שלכם?

  צור איתנו קשר

  למה אנחנו?

  זמינות

  יחס אישי

  הגינות

  דיוק

  אמינות

  לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

  השאירו את הפרטים:


   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים
   דילוג לתוכן