לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

השאירו את הפרטים:


  עדכונים ומידע על ימי בידוד לעובדים שכירים ועצמאיים

  עדכונים ומידע – ימי בידוד לעובדים שכירים ועצמאיים

  מאת: אבי וידן רואה חשבון M.B.A מינהל עסקים

  א. עובדים שכירים

  ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022 (להלן: "התיקון לחוק") אשר תיקן את הסדר התשלום הקודם עבור ימי הבידוד ומשנה את הגדרת עובד בבידוד מזכה. התיקון לחוק חל עד ה-28.2.2022. ביום 13.3.22 ההסדר הוארך עד ליום 31.5.22. להלן הדברים:

  הגדרת "עובד בבידוד מזכה" – עובד בבידוד מזכה הוא זה שימציא למעסיקו אישור המעיד כי מתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:

  1. הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון.
  2. הוא קיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה.
  3. הוא קיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה כמשמעותה בצו בידוד בית, אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבל תעודה כאמור.

  בעקבות התיקון לחוק, עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לתשלום עבור דמי בידוד החל מהיום הראשון לבידוד לתקופה 21.12.21 – 31.1.22.

  הערה: ביום 10.2.22 פורסם ברשומות תיקון נוסף שהאריך את תקופת ההטבה עד ליום 14.2.22.

  בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק ששילם לעובדו דמי בידוד, יהיה זכאי לקבל החזר מביטוח לאומי בהתאם לאמור לעיל:

  • עבור יום הבידוד הראשון המלא – המעסיק יקבל תשלום עבור היום הראשון רק עבור תקופת בידוד מ- 21.12.21 ועד 31.1.22 . הערה, ביום 10.2.22 פורסם תיקון שהאריך את תקופת ההטבה עד ליום 14.2.22.
  • עבור יום הבידוד השני – המעסיק יקבל את מלוא מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  • עבור יתר הימים – המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק (נכון ליום – 1.8.2020), בהתאם לפירוט הבא:
   • מי שמעסיק עד וכולל 20 עובדים – המעסיק יקבל 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
   • מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים – המעסיק יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

  התשלום בעד דמי הבידוד לעובד בשל תקופת בידוד שבין 21.12.222 ועד 31.1.2022 (ובהמשך עד יום 28.2.22) ישולם ע"י המוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.2.2022.

  נקודות נוספות בנוגע לתשלום לעובדים ולשיפוי המעסיק על ידי ביטוח לאומי:

  • גם עובדים שמוגדרים כ"בעלי שליטה" יהיו זכאים לשיפוי מביטוח לאומי עבור דמי בידוד כמו עובדים שכירים.
   התשלום הוא עבור תקופות בידוד של עובדים עד 31.5.22 (הוארך במסגרת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 2) התשפ"ב – 2021 מיום 30.12.21 וביום 13.3.22 הוארך כאמור עד 31.5.22.
  • עובד מזכה או הורה מלווה (הורה שנעדר מעבודתו משום שילדו שהה בבידוד והוא עצמו לא נדרש בבידוד, מסר למעסיקו תעודת מחלים וההורה השני לא שהה בבידוד מזכה ולא שימש באותם הימים כהורה מלווה בעצמו) יהיו זכאיים ל – 100% תשלום עבור ימי העבודה מהם נעדרו בגין ימי הבידוד פרט ליום (מלבד התקופה 21.12.21 ועד 31.1.22 (שהוארכה עד ליום 14.2.22) כשאז התשלום הוא על כל הימים) אותו יכלו לקבל בתמורה מלאה על חשבון החופשה השנתית.
  • עובד שאינו מחוסן ואין מניעה לחסנו יהיה זכאי לתשלום של 75% משכרו בלבד פרט ליום אחד אותו יהיה זכאי לקבל על חשבון החופשה השנתית (ושוב, בין 21.12.21 ועד 14.2.22 התשלום בשיעור 75 אחוז הוא על כל ימי הבידוד ללא הפחתת יום אחד).
  • התשלום יינתן עבור עובד שהיה חייב בבידוד או ששהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו (גם אם העובד מחוסן או מחלים) ובתנאי שהבידוד דווח למשרד הבריאות.
  • אין החזר למעסיק מביטוח לאומי בגין ימי בידוד עבור עובד שחלה בפועל בקורונה.
  • עובד שהיה בבידוד ואחר כך היה חולה, המעסיק זכאי לשיפוי מביטוח לאומי רק בגין תקופת הבידוד, בגין תקופת המחלה יש לשלם לעובד שכר כמו עבור ימי מחלה למרות שלא מתקבל שיפוי מביטוח לאומי.
  • אין חובה לשלם עבור ימי בידוד של עובד שלא דיווח על הבידוד למשרד הבריאות.
  • עבור הימים שהעובד שהה בבידוד יופחתו לו רק 3 ימים ממכסת ימי המחלה החל מיום העבודה השני שבו הוא נעדר.
  • עובדים שנעדרו בגלל ילדיהם, יופחתו להם הימים ממכסת המחלה באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך סך ימי הבידוד שלהם ואולם לא יופחתו מהם יותר משלושה ימים גם יחד.
  • במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, המעסיק ינכה לו ימי מחלה על חשבון הצבירה העתידית. במידה ובסיום ההעסקה עדיין לא יצברו ימי מחלה לקיזוז ימי הבידוד, הרי שהם יקוזזו מימי החופשה לפידיון. בהעדר גם ימי חופשה לפידיון, המעסיק לא יוכל לקזז את אותם ימי המחלה.
  • מי שעבד במהלך תקופת הבידוד לא יהיה זכאי לדמי בידוד בנוסף לשכרו.
  • במידה ועובד הפך למאומת בעצמו לאחר ששהה בבידוד, הרי שהמעסיק יהיה זכאי לתמורה עבור ימי הבידוד רק עד התקופה שבה העובד הפך למאומת.

  ב. עצמאיים:

  הכנסת אשרה כי גם עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי ששהו בבידוד יהיו זכאים לדמי בידוד מהביטוח הלאומי.

  התשלום הוא רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד מתאריך 1.7.2021 ועד 31.5.2022, ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות. חשוב לציין כי גם עצמאי שאינו מבוטח כעצמאי (עצמאי שאינו עונה על הקריטריונים) אך רשום כעצמאי בביטוח הלאומי זכאי לדמי בידוד עם כי מופחתים. את הבקשה לדמי בידוד ניתן יהיה להגיש עד 180 יום ממועד הבידוד.

  המוסד לביטוח לאומי נערך להקמת המערכת לתשלום דמי הבידוד. בעת כתיבת הדברים המערכת עדיין אינה קיימת.

  דמי הבידוד יהיו בהתאם להגדרות הבאות:

  • עצמאי המבוטח כעצמאי בביטוח לאומי והוא מחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון יהיה זכאי לסך 570 ₪ ליום.
  • עצמאי המבוטח כעצמאי בביטוח לאומי והוא אינו מחוסן ו/או מחלים ו/או מנוע מלקבל חיסון יהיה זכאי לסך 427.5 ש"ח ליום.
  • עצמאי הרשום כעצמאי בביטוח לאומי אך אינו מבוטח כעצמאי (שאינו עונה על הקריטריונים) והוא מחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון יהיה זכאי לסך 285 ₪ ליום.
  • עצמאי הרשום כעצמאי בביטוח לאומי אך אינו מבוטח כעצמאי (שאינו עונה על הקריטריונים) והוא אינו מחוסן ו/או מחלים ו/או מנוע מלקבל חיסון יהיה זכאי לסך 214 ₪ ליום.

  מספר ימי הבידוד להם זכאי עצמאי הם כדלקמן:

  • עצמאי יהיה זכאי עבור התקופה מ-1.7.21 עד 20.12.21 ועבור התקופה 15.2.22 – 31.5.22 למקסימום 3 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד.
  • עצמאי יהיה זכאי עבור התקופה מ – 20.12.21 ועד 31.1.22 (ביום 10.2.22 פורסם כי תקופת ההטבה הוארכה עד ליום 14.2.22) למקסימום 4 ימי בידוד עבור כל תקופת בידוד. כהטבה נוספת נקבע שבתקופה זו גם ימי מחלה של העצמאי יחשבו כתקופת בידוד.

  סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד:

  • עקב חשיפה לחולה או טיפול בבן משפחה.
  • עקב חובת הבידוד של ילדי העצמאים גם אם הם עצמם מחוסנים או מחלימים – הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הוא מעל גיל 16 אך נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
  • חזרה מנסיעת עבודה בחו"ל, ואילוץ להיכנס לבידוד.
  • בידוד בגלל מחלת הקורונה – הזכאות לדמי בידוד בגלל מחלה היא רק עבור ימי בידוד לתקופה מ- 21.12.21 עד 31.1.22 (וכאמור ההטבה הוארכה עד ליום 14.2.22).
  • יש להדגיש כי במקרה של מחלה הדיווח על הבידוד מועבר באופן אוטומטי, ואין צורך לדווח למשרד הבריאות.

  במקרים האלה לא יתקבל תשלום עבור תקופת הבידוד:

  • כאשר ממשיכים עבוד בשכר בזמן תקופת הבידוד .
  • כניסה לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.
  • כאשר נמצאים בבידוד ובמהלך הבידוד הופכים לחולה מאומת – הזכאות לדמי בידוד תחול עד היום שלפני ההפיכה לחולה מאומת (כאמור פרט לתקופה 21.12.21 – 31.1.22 שהוארכה בהמשך עד ליום 14.2.22).
  • ביטוח לאומי מעודכן במידע זה ממשרד הבריאות.

  דיווח למשרד הבריאות

  אם שוהים בבידוד או שומרים על ילד השוהה בבידוד – יש לדווח על הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. יש לשמור את האישור במקרה וביטוח לאומי ידרוש להציגו.

  ושוב, הערה חשובה בעניין הדיווח למשרד הבריאות:

  התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם הבידוד ידווח באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

  מעוניינים לקחת שליטה על העסק שלכם?

  צור איתנו קשר

  למה אנחנו?

  זמינות

  יחס אישי

  הגינות

  דיוק

  אמינות

  לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

  השאירו את הפרטים:


   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים
   דילוג לתוכן