לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

השאירו את הפרטים:


  על הפקדות לקופת פנסיה וקרן השתלמות והטבות מס

  הפרשות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות לעצמאיים ובעלי חברות

  הפרשות חובה וסכומים המקנים הטבות מס לשנת 2021

  מאת: אבי וידן רואה חשבון M.B.A מינהל עסקים

  חובת הפקדת פנסיה לעצמאים

  חובת פנסיה לעצמאים עברה ב"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז -2016" והוא מכיל בפרק ב' שלו את ההוראות העוסקות בפנסיה חובה לעצמאים ובהשפעותיה על העצמאים מבחינת ביטוח לאומי והטבות מס שונות.

  על מי חל חוק פנסיה חובה לעצמאים?

  החוק קבע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים למעט המקרים האמורים ובמידה והתקיימו ביום 31 בדצמבר של אותה השנה:

  • טרם חלפו 6 חודשים מיום הרישום כעוסק מורשה או עוסק פטור.
  • העוסק טרם הגיע לגיל 21.
  • העוסק הגיע לגיל 60.
  • העוסק היה בן 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ביום 1.1.17, כלומר נולד לפני 31.12.61.

  בנוסף יש יש לציין כי האכיפה לחוק פנסיה חובה לעצמאיים אמורה להתבצע בידי המרכז לגביית קנסות לאחר שיקבל את נתוני השומה של העוסק ממס הכנסה. יחד עם זאת לא תחול אכיפה על מי שלא הרוויח בממוצע את שכר המינימום השנתי (שכר המינימום הוא 5,300 ₪ לחודש נכון לשנת 2021).

  מה סכום המינימום שחייבים להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2021?

  ע"פ החוק יש להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות המוכרות למס) עד לגובה הכנסה בסך מחצית השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי בשנת 2021 (בשנת 2021 ההכנסה החודשית הממוצעת לעניין ביטוח לאומי הסתכמה בסך 10,551 ₪). מעבר להכנסה החייבת בגובה מחצית השכר הממוצע כאמור ועד לשכר הממוצע יש להפקיד 12.55 אחוז מההכנסה החייבת.

  לדוגמא: מי שהוא עצמאי בלבד שהכנסתו החייבת הסתכמה בסך 10,000 ₪ מחויב להפקיד 5.275.5 ₪ כפול 4.45% ועוד 4724.5 ₪ כפול 12.55% כלומר סך 827.68 ₪ לחודש ובחישוב שנתי נכפיל פי 12 ונקבל הפקדה מחויבת בסך 9,932 ₪. בכל מקרה אין חובה להפקיד מעל 10,762 ₪ לשנה.

  במידה והעצמאי הוא גם שכיר והופרש עבורו כשכיר לפנסיה, יש להפחית מהסכום שהוא מחויב בו כעצמאי את הסכומים שעברו על ידו ועבורו לקרן הפנסיה כשכיר בגין הכנסתו המבוטחת (חלק עובד, חלק מעביד ופיצויים).

  מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2021?

  עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת, כלומר מסך 10,551 ₪ לחודש כפול שניים המסתכמים בסך 21,102 ₪ לחודש ובחישוב שנתי 20.5% מסך 253,224 ₪ לשנה.

  במילים אחרות עצמאי רשאי להפקיד עד 4,326 ₪ לחודש או עד 51,912 ₪ בחישוב שנתי. אם עצמאי יפקיד מעבר לכך, ובהעדר הנחיות אחרות, הכספים יועברו לקרן פנסיה כללית משלימה באותה החברה וכך הוא לא ייהנה מתשואה המובטחת ע"י האוצר של 4.96% לשנה על 30 אחוז מהכסף המנוהל בקרן הפנסיה לעצמאים.

  מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שניתן להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים והמזכה את העצמאי בהטבת מס?

  סכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך יותר מהסכום שעצמאי יכול להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים. סכום המקסימום הוא 16.5% מהכנסה חייבת עד לתקרה בסך 208,800 ₪ אם לא הופקדו כספים לטובת אובדן כושר עבודה ואם הופקדו כספים לטובת אובדן כושר עבודה סכום המקסימום יסתכם ב – 16% מההכנסה החייבת עד לתקרה בסך 208,800 ₪.

  במילים אחרות, אם לא הופקד לאובדן כושר עבודה ניתן להפקיד לקרן פנסיה עד ל – 16.5% מההכנסה החייבת אך לא יותר מסך 34,452 ₪ לשנה ואם הפקדתם לאובדן כושר עבודה, עד ל – 16% מההכנסה החייבת אך לא יותר מסך 33,408 ₪.

  מתוך 16.5% הפקדה (או 16% אם הופקד לאובדן כושר עבודה) 11% יהוו ניכוי (הוצאה לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי) ואילו יתרת 5.5% (או 5% אם הופקד לאובדן כושר עבודה) יקנו 35% זיכוי מס (כלומר הנחה ממס).

  מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שניתן להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים והמזכה את העצמאי בהטבת מס?

  סכום המקסימום שניתן להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים לקבלת ניכוי ממס (כלומר שיחשב כהוצאה לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי) מסתכם ב – 4.5% מההכנסה החייבת אך עד לתקרת הכנסה חייבת בסך 263,000 ₪. כלומר תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים המהווה ניכוי מסתכמת בסך 11,835 ₪ לשנה.

  לצורך האמור, במידה וקיימת הכנסה מבוטחת לעניין קרן השתלמות מהעבודה כשכיר, יש להפחיתה מההכנסה החייבת כעצמאי כדי לזכות בניכוי. לדוגמא, מי שהכנסתו החייבת הסתכמה בסך 250,000 ₪ כעצמאי אך בנוסף זכה לשכר כשכיר והכנסתו בגינה הופרש לקרן השתלמות כשכיר הסתכמה בסך 200,000 ₪ יהיה זכאי להפריש לקרן השתלמות לעצמאים עד 50 אלף ₪ כפול 4.5% כלומר סך 2,250 ₪ לשנה בלבד.

  הערה: ניתן להפקיד מעבר למה שצוין פה ועד 18,400 ₪ לקרן השתלמות ולזכות בהטבת מס מסוימת. הסכום מעל סכום המקסימום שצוין קודם אמנם לא יוכר כניכוי אבל הרווחים שקרן ההשתלמות תפיק ממנו במידה ויהיו כאלו יהיו פטורים ממס.

  ומה לגבי בעלי עסקים שהחליטו לנהל את עסקם כחברה?

  • החברה חייבת להפקיד עבור בעליה לפנסיית חובה כמו לכל עובד שכיר (6% חלק עובד, 6.5% חלק מעביד ו – 6% פיצויים), כל זאת עד לשכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי (סך 10,551 ₪ לשנה נכון לשנת 2021).
  • תקרת ההכנסה בעדה ניתן להפריש לפנסיה הינה כשל שכיר (26,378 ₪ לחודש).
  • תקרת ההפרשה השנתית לפיצויים עבור בעל חברה המוכרת כהוצאה לחברה לצורכי מס הינה עד 8.33 אחוז ממשכורתו  אך לא יותר מסך 12,340 ₪ לשנה.
  • תקרת ההפרשה לקרן השתלמות המוכרת לחברה כהוצאה הינה 4.5% מהכנסת בעל החברה עד תקרה של 15,712 ₪ לחודש, כלומר עד תקרה של 188,544 ₪ לשנה. כנגד ההפרשה של החברה בשיעור 4.5% של החברה יש לנכות משכר בעל החברה לטובת קרן ההשתלמות 1.5% מההכנסה בעדה שלמה החברה לקרן השתלמות.
  • החברה יכולה להפקיד עד 7.5% משכר בעל החברה (עד לתקרת הכנסה של 188,544 ₪ לשנה) כנגד ניכוי 2.5% ממנו. במקרה הזה ההפרש בין 4.5% ל – 7.5% לא יוכר כהוצאה על ידי החברה אבל תהיה הטבת מס בפער שבין המס החל על רווחים הנמשכים מהחברה לבין המס החל על הכנסתה החייבת של החברה.

  מעוניינים לקחת שליטה על העסק שלכם?

  צור איתנו קשר

  למה אנחנו?

  זמינות

  יחס אישי

  הגינות

  דיוק

  אמינות

  לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות

  השאירו את הפרטים:


   חברת קידום אתרים חברת קידום אתרים
   דילוג לתוכן