משרד רו"ח וידן ושות

פנסיית חובה לעצמאים

חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017

מאת אבי וידן רואה חשבון, M.B.A  מינהל עסקים

אחרי מו"מ ארוך ומתיש בין המדינה לבין ארגוני העצמאיים, נקבעה חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולביטוח מצב אבטלה. הואיל ובניגוד לשכירים כל ההפרשה האמורה ממומנת מכיסם של העצמאיים, נקבעו להם מנגד הקלות והטבות. הסכומים שחובה להפרישם אינם מהווים תוספת לסכומים שהעצמאי נהג להפריש מיוזמתו שלו כך שלחלק מהעצמאיים חובת ההפרשה האמורה או חלק ממנה לא יהוו נטל כספי נוסף. 

להלן עיקרי הדברים:

שיעורי ההפרשה:

החל בשנת 2017 יידרשו עצמאים להפריש לפנסיה ולאבטלה את השיעורים הבאים מההכנסה החייבת:

עד מחצית השכר הממוצע – 4.45%

בין מחצית השכר הממוצע לשכר הממוצע– 12.55%

מעבר לשכר הממוצע – אין חובת הפרשה (גם אצל שכירים אין חובת הפרשה לפנסיה מעבר לשכר הממוצע גם אם בפועל ההפרשות מבוצעות ברוב המקרים גם עבור חלק השכר הגבוה מהשכר הממוצע).

השכר הממוצע לצורך העניין הוא השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי. משנת 2020 השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי הינו 10,551 ₪. לא צפוי בעת הזו שינוי בשכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי גם בשנת 2022.

מי שהינו גם שכיר וגם עצמאי יהיה חייב בהפרשות שצוינו בניכוי הסכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).

ההכנסה החייבת בהפרשה:

ההכנסה החייבת בשיעור ההפרשה לפנסיה ודמי אבטלה הינה ההכנסה החייבת למס הכנסה מעסק ומשלח יד כולל מעסק אקראי בעלת אופי מסחרי (סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה) וכן מהשתכרות ורווח שמקורם בחקלאות (סעיף 2(8) לפקודת מס הכנסה) וכל זאת לפני הניכויים לפנסיה עצמה, לביטוח לאומי, בגין אובדן כושר עבודה ולפני קיזוז הפסדים ופטורים כמו הפטור לנכה לפי סעיף  (5) לפקודה. 

מי פטור מההפרשה לפנסיה וקצבה ?

●        מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 שנים ומעלה

●        מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס

●        מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס

●        מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ

מועד ההפקדה:

את הסכום החייב בהפקדה יש להפקיד עד לתום השנה. יחד עם זאת סכום ההכנסה החייבת יוכל להיקבע רק לאחר הגשת הדוח השנתי ולכן יהיה צורך להשלים את החסר לאחר מכן. מי שהפקיד פחות מהסכום שנקבע יקבל בדואר רשום התראה מהמרכז לגביית קנסות (אשר יקבל מידע ממס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי) ויהיה עליו להשלים את הנדרש בתוך 90 יום. אי הפקדה בתוך 90 יום עלולה לגרום לקנס בסך 500 ש"ח. התראות וקנסות יינקטו רק כנגד עצמאיים שירוויחו מעל שכר המינימום (סך 5,300 ₪ נכון לשנת 2021) למרות שהם אינם פטורים מחובת ההפקדה (נקבע שמס הכנסה לא יעביר את המידע לגבי מי שהרוויח פחות משכר מינימום למרכז לגביית קנסות)..

דמי אבטלה לעצמאי

חלק מתוך הסכום שיופקד לקופת גמל לקצבה ייועד למצב של אבטלה.

החלק שייועד לדמי אבטלה לעצמאי יהיה הנמוך מבין שליש סכום ההפקדה ותקרת הפיצויים הפטורים (12,340 ₪ לשנה בשנת 2021).

העצמאי יוכל למשוך דמי אבטלה רק אם סגר את עסקו או בהגיעו לגיל פרישה ואם הפקיד בקופה במשך שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו למועד המשיכה. המשיכה תהיה בשלושה תשלומים (למי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד). שר האוצר יהיה רשאי קבוע תנאים נוספים לעניין משיכת כספים במצב של אבטלה לעצמאי.

עצמאי שיגיע למצב אבטלה יוכל למשוך מהחלק שיועד לדמי אבטלה את הגבוה מבין סך שלוש פעמים שכר המינימום לבין תקרת פיצויים הפטורים ממס כשהיא מוכפלת בשנות ההפקדה לקופה מאז המשיכה הקודמת אם הייתה (כלומר אם העצמאי ניצל קודם את האפשרות למשוך כספים לטובת דמי אבטלה) ואם לא הייתה משיכה שכזו, מתחילת ההפקדה לקופה,

הקלות נוספות לעצמאיים בשל הוראות החוק

הואיל ומדובר בנטל כלכלי עבור מי שלא הפקיד לפנסיה עד כה נקבעו גם ההקלות הבאות:

  • הפחתת שיעורי הביטוח הלאומי  במדרגת המס הנמוכה (עד 60 אחוז מהשכר הממוצע). במדרגה זו עצמאי משלם החל משנת 2017 5.97 אחוז מהכנסתו החייבת לביטוח לאומי (כולל מס בריאות) במקום 9.82 אחוז מלפני כן.  כתוצאה מכך בעלי הכנסות נמוכות משלמים  פחות לביטוח לאומי בגין אותה הכנסה מבוטחת לעומת התקופה שלפני 2017.
  • אפשרות להגדלת שיעור ההפקדה לפנסיה לשישה עשר וחצי אחוז (במקום שישה עשר) מההכנסה עד התקרה (208,800 ₪ בשנת 2021) למי שלא הפקיד לביטוח אובדן כושר עבודה לצורך קבלת הטבות מס. תוספת ההפקדה של חצי אחוז תצטרף למרכיב ההטבה המקנה זיכוי בשיעור של 35 אחוז מסכום ההפקדה. 
  • הטבה בהפרשה לקרן השתלמות – עצמאי יוכל להפריש 4.5 אחוז מהכנסתו החייבת או עד התקרה (263,000 ₪) נכון לשנת 2021 כנמוך מבניהם והדבר יהווה ניכוי (הוצאה) מבלי שיצטרף להפקיד 2.5 אחוז נוספים שלא הקנו הטבה. במילים אחרות, כל ההפקדה המותרת של העצמאי תחשב כניכוי (במקום ששתיים וחצי שביעיות ממנו לא יוכרו כניכוי).

שתפו:

מאמרים נוספים

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי סכמו על העלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי

על פי ההסכם בין הצדדים, דמי ההבראה במגזר העסקי יועלו לסך 400 ש"ח מסך 378 ש"ח. הצדדים פנו לממונה הראשית ליחסי העבודה בבקשה כי שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי תרחיב את ההסכם בצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק. נכון למועד זה טרם הוחל צו הרחבה על ההסכם. כזכור, במגזר הציבורי ובמגזר ההיסתדרותי,

פורסם חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

ביום 18.5.22, פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022.בהתאם להוראת השעה, הורים לילדים שבשנת המס מלאו להם 6 אך טרם מלאו להם 13 שנים יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בגינם.על פי התיקון, אישה נשואה וגבר לא נשוי שהילד בחזקתו והוא מקבל את קצבת הילדים בגינו יקבלו בגין

דמי מחלה מהיום הראשון לחולים במחלה ממארת או במחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ביום 11.5.22 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס 6) התשפ"ב – 2022 הקובע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה הדורשת טיפול קבוע בדיאליזה ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, גם לאחר החלמתו, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה

צרו קשר

גלילה למעלה